Formación continua en igualdade e violencia de xénero

As actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero convocadas pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) figuran no anexo II, e deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I do DOG do 15/03/2024

Requisitos

 • Persoal ao servizo da:
  • Administración pública da Comunidade Autónoma.
  • Entidades públicas instrumentais.
  • Administración institucional.
  • Administración de xustiza.
  • Entidades locais.
  • PAS das tres universidades do SUG
 • Que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.
 • Está exceptuado:
  • Persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • Persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia, policía local e bombeiros.
  • Persoal do Servizo Galego de Saúde, non entendendo por tal, os/as empregados/as públicos/as da escala de saúde pública e Administración sanitaria da Lei 17/1989.

Desenvolvemento dos cursos

 • Realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria.
 • A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións será actualizada e ampliada na páxina web https://egap.xunta.gal.

Solicitudes e prazos

 • Prazo solicitudes: desde as 9.00 h. do 16 de marzo ata as 14:00 h. do 25 de marzo.
 • As      solicitudes        teñen      que       tramitarse       vía       telemática       no      enderezo https://egap.xunta.gal/matricula.
 • Número máximo de cursos que se poden solicitar: 3