Maternidade, adopción ou acollemento e lactación

Aclaracións importantes

En todo o relativo a permisos e licenzas equipárase a unión de feito ao matrimonio e o convivente ao cónxuxe, se se produciu a inscrición nun rexistro oficial de parellas de feito.

Toda referencia á data de nacemento é equiparable á da efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución xudicial pola cal se constitúa a adopción.

Normativa