Formación continua en igualdade e violencia de xénero para o PAS universitario

As actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero convocadas pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) figuran no anexo II, e deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I do DOG do 15/03/2024.

Requisitos

  • Ser PAS dunha das tres universidades do SUG.
  • Que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Desenvolvemento dos cursos

  • Realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria.
  • información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións será actualizada e ampliada na páxina web https://egap.xunta.gal.

Solicitudes e prazos

  • Prazo solicitudes: desde as 9.00 h. do 16 de marzo ata as 14:00 h. do 25 de marzo.
  • As      solicitudes        teñen      que       tramitarse       vía       telemática       no      enderezo https://egap.xunta.gal/matricula.
  • Número máximo de cursos que se poden solicitar: 3