Toda a información da xuntanza da comisión de seguimento da carreira profesional do persoal da Xunta de Galicia do 21 de marzo de 2023

O dia 21 de marzo tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Seguimento do Acordo de Carreira  profesional  para  o  persoal  funcionario  e  laboral.  Nela  tratáronse os seguintes temas:

  • Supostos para o cómputo de antigüidade aos efectos de cumprir os requisitos establecidos para o recoñecemento do grao que corresponda.
  • Interpretación da valoración dos cursos CELGA.
  • Cláusula adicional segunda. Recoñecemento de grao de carreira mediante sentencia xudicial.
  • Valoración do nivel.
  • Rogos e preguntas.

Consulta o resto da información:

‌ infórmaTE en PDF