Estado das negociacións do convenio de ocio educativo

Ao longo dos tres últimos meses tiveron lugar varias reunións da Mesa Negociadora do IV Convenio Colectivo de ocio educativo e animación sociocultural.

Desde CCOO presentamos as nosas reivindicacións en materia de contratación, tanto no relativo á adaptación á lexislación vixente como ás propostas de mellora, incluíndo a modificación e blindaxe do contrato fixo-descontinuo, a mellora da regulación da cobertura de vacantes ou a redución dos períodos de proba e cesamentos voluntarios, entre outras. Todas elas súmanse ás que xa propuxemos sobre a xornada de traballo.

En relación co contrato fixo-descontinuo, propuxemos regular todo o proceso de chamamentos, tanto os medios formais de realización como os mecanismos de procedemento e a orde en que deben efectuarse, debendo comunicarlle á representación legal das persoas traballadoras as previsións dos chamamentos, así como das altas que se produzan.

Así mesmo, defendemos e explicamos a importancia de que este contrato non poderá suspenderse durante os períodos de vacacións das persoas traballadoras, e propuxemos desenvolver un texto para que quede recollido dun xeito claro no convenio colectivo.

A creación de mecanismos de regulación e compensación das xornadas en servizos e actividades de campamentos e colonias, dada a singularidade de funcionamento e especial situación que se produce nestes servizos, é outra das cuestións para tratar. A regulación destas situacións de carácter especial é prioritaria, xa que se ten que visibilizar o labor que realizan as persoas traballadoras nestes servizos e conseguir que se retribúa en concordancia co seu desempeño, respectando os tempos de descanso.

As próximas mesas negociadoras terán lugar o 17 de setembro e o 10 de outubro, e nelas tentaremos avanzar no relativo ao contrato fixo-descontinuo, ás táboas salariais, ás xornadas en campamentos e colonias, á xornada de traballo e á adaptación en materia de permisos e conciliación respecto á lexislación vixente.