Publicada no DOG a relación de persoal aprobado nos procedementos selectivos

⚠ As persoas aprobadas deben presentar por medios electrónicos e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos:
✅  certificado médico
✅  declaración responsable
✅  certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais (só no caso de non ter autorizada a consulta na solicitude de participación nas oposicións)

 Prazo de presentación da documentación: do 26 de agosto ao 20 de setembro

 ver DOG

A Consellería fará a ponderacion do persoal opositor que aprobou a fase de oposición e non obtivo praza naquelas especialidades nas que os tribunais deixaron prazas desertas nestes días

warning-sign A Conselleria ven de comunicar que realizará  a asignación de prazas e a ponderación prevista no último parágrafo do punto 17.2 da base décimo sétima da Orde de  21 de febreiro de 2019 entre as persoas aprobadas na fase de oposición naquelas especialidades nas que os tribunais deixaron prazas desertas.

warning-sign A Consellería comunicarase de forma persoal con aquelas ou aqueles afectados moi probablemente entre os días 23 e 24.

Resolución provisional do concurso de méritos de prazas para atención preferente

Prazo de reclamación ou renuncia : do 16 ao 22 de xullo

As reclamacións e renuncias poderán presentarse nos lugares aos que alude o artigo cuarto da orde de convocatoria do concurso e remitiranse ademais ao correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

 ver RESOLUCIÓN 

 ver BAREMO PROVISIONAL

 ver listaxe EXCLUÍDOS

Distribución das persoas opositoras por Tribunais

 

Aquí pódese consultar as sedes e horarios dos diferentes Tribunais.

 

 Lembramos que o proceso selectivo comeza o 22 de xuño ás 9:00 horas co acto de presentación, obrigatorio e excluínte.

LUGARES, DATAS E HORAS DA PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PROBA DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS.

 Lembramos que acudir ao acto de presentación é obrigatorio, e condición para poder realizar a primeira proba.

 O acto dé presentación terá lugar o 22 de xuño  ás 9:00 horas.

 

 ver LUGARES e DATAS
 

  CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS DE INFANTIL OURENSE

 CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS TECNOLOXÍA

 CORRECCIÓN DE ERROS: PARTE B DA ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL

 CORRECCIÓN ERROS: CAMBIO DE OPOSITORAS inclúen unha persoa no Tribunal 3 de Primaria (Pontevedra) e outra no Tribunal 19 de Infantil (Lugo).