PROGRAMA REENCONTROS NA CASA

Resolución do 22 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convo­can as subvencións do programa Reencontros na Casa para persoas residentes no exterior durante o ano 2017

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170330/AnuncioG0244-230317-0001_gl.pdf

OBXECTO

Promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortalecendo así os vínculos con Galicia.

As axudas consistirán no financiamento parcial do custo da viaxe desde os seus países de residencia ata Galicia e de retorno ao dito país das persoas emigrantes galegas que carezan de recursos.

PERSOAS BENEFICIARIAS

—    Ser emigrante galega.

—    Ter nacionalidade española.

—    Residir en América de xeito continuado, como mínimo, durante os últimos dez anos.

—    Ter, cando menos, 65 anos de idade, contados na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

—    Non ter participado nos últimos cinco anos naturais en programas de viaxes a Gali­cia desde a Secretaría Xeral de Emigración.

—    Poder valerse por si mesmas e non padecer trastornos psicofísicos que alteren a normal convivencia, e que estean en condicións de realizar unha viaxe de longa du­ración, circunstancias que deberán acreditar mediante os correspondentes certifi­cados médicos.

—    Contar co consentimento de familiares ata o cuarto grao de consanguinidade ou afinidade para que residan con eles durante a súa estadía en Galicia.

—    Ter ingresos inferiores a tres veces o importe das bases de cálculo da prestación económica por ancianidade do Ministerio de Emprego e Seguridade Social do Es­tado español para o ano desta convocatoria, segundo o país de residencia. Se a per­soa solicitante convive con outra ou outras persoas nunha mesma unidade econó­mica familiar, a contía anterior virá determinada pola suma do límite máximo de ingresos persoais máis o resultado de multiplicar o 70 % da devandita cifra polo número de persoas que conviven menos unha.

—    Poderán ser beneficiarias, como acompañantes, as persoas unidas por matrimonio, unión de feito ou relación análoga de afectividade, sempre que cumpran os requisitos.

—    Poderán ser beneficiarias, así mesmo, os fillos e fillas de persoas emigrantes galegas que cumpran os requisitos.

—    Entenderase como unidade económica familiar a integrada pola persoa solicitante e, de ser o caso, o seu cónxuxe, parella de feito ou relación análoga de afectividade, así como fillos/as e parentes por consanguinidade ou adopción ata o segundo grao, sempre que convivan coa persoa solicitante.

—    No caso das relacións de feito ou análogas ao matrimonio, as persoas solicitantes terán que acreditar que levan convivindo polo menos un ano.

CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

—    É imprescindible o compromiso de acollida da familia da persoa solicitante resi­dente en Galicia e o pagamento da porcentaxe correspondente no prazo establecido.

—    As persoas participantes poderán permanecer coas súas familias en Galicia un pe­ríodo máximo de 45 días e serán pola súa conta os gastos derivados desta estadía.

—    As viaxes serán de ida desde o país de residencia habitual da persoa solicitante ata un aeroporto de Galicia e de retorno ao dito país.

—    Deberase ingresar o que corresponda cunha antelación de 20 días naturais.

—    A prestación de asistencia sanitaria realizarase de acordo coa lexislación nesta ma­teria e os convenios subscritos polo Estado español e a Comunidade Autónoma de Galicia.

DATAS DE REALIZACIÓN

As datas de realización serán, preferentemente, a finais do mes de xuño.

ACHEGAS ECONÓMICAS

A Secretaría Xeral de Emigración farase cargo, con carácter xeral, do 60 % do custo da pasaxe das persoas beneficiarias desde os lugares de partida en América ata o lugar de destino en Galicia e retorno.

Naqueles países en que a base de cálculo da prestación económica por ancianidade non supere os 3000 euros anuais, a secretaría farase cargo do 90 % do custo da pasaxe.

Naqueles países en que existan dificultades para acceder ás divisas necesarias para sufragar a parte que deba aboar a persoa beneficiaria debido a dificultades na política de cambio, poderá sufragarse o 100 % do custo da pasaxe.

SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN

As solicitudes, así como a documentación necesaria, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

As persoas solicitantes que non posúan certificado electrónico e así o desexen, pode­rán dirixirse ás entidades colaboradoras sinaladas na resolución á que facemos referencia.

O prazo presentación remata o día 2-5-2017.

DOG núm. 63, 30 de marzo de 2017