Oferta de emprego público para o persoal laboral e funcionarios non docentes 2022

DECRETO 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao proceso de estabilización

Prazas correspondentes á Administración xeral 4.158 e prazas das entidades instrumentais 1.574.
Prazas correspondentes á Administración xeral 483 e prazas das entidades instrumentais 265.

O número de prazas que integran esta oferta ascende a un total de 7.038.