TES BOLSA OU TES TRABALLO?

  • Existe un programa formativo vinculado ás prácticas.

  • O normal desenvolvemento da actividade da empresa non depende da túa estadía.

  • Nin desenvolves a actividade con total autonomía, nin substitúes un/unha traballador/a que está de vacacións, baixa ou permiso.

  • Tes un convenio de prácticas coa universidade, centro de formación, emrpesa ou entidade.

  • O convenio concreta contido, duración, xornada, centro de traballo e horario.

  • Tes un titor ou titora que lle supervisa e obtés un certificado ao finalizares.