Publicados os Proxectos de Orde polos que se establecen a ordenación e o currículo da Educación Infantil e Primaria de Galicia

 Proxecto de Orde de Educación Infantil

 Proxecto de Orde de Educación Primaria

Dende o día 7 ao 27 de febreiro de 2023 atópanse publicados no portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de Galicia, en prazo de envío de suxestións.

A administración debería levalos a Mesa Sectorial antes da súa aprobación.