Publicados o baremo definitivo e a adxudicación provisional das persoas que resultan seleccionadas para obter praza no concurso extraordinario de méritos

‌ Baremo definitivo Primaria

‌ Baremo definitivo Secundaria

‌ Resolución baremo definitivo

‌ Na páxina da Consellería

Prazo de reclamación contra o baremo: recurso de alzada entre o 19 de maio e o 19 de xuño de 2023, ambos incluídos.

Listaxes provisionais de persoas propostas para superar o procedemento selectivo extraordinario de estabilización mediante concurso de méritos:

Os criterios de desempate están aplicados nestas listaxes, pero non nos baremos definitivos.

‌ Mestres/as

‌ Secundaria

‌ Escolas oficiais de idiomas

‌ Catedráticos/as de música e artes escénicas

‌ Profesores/as de música e artes escénicas

‌ Profesores/as de artes plásticas e deseño

‌ Mestres/as de taller de artes plásticas e deseño

‌ Especialistas en sectores singulares da formación profesional

‌ Instrucións para formular a opción de ingreso

‌ Resolución relación provisional

‌ Na páxina da Consellería

Prazo para formular a opción de ingreso (para as persoas que sexan seleccionadas para ingresar por máis dunha especialidade do mesmo corpo): entre o 19 e o 23 de maio de 2023, ambos incluídos.

Información relacionada: Esta semana publicarase o baremo definitivo e a adxudicación provisional do concurso extraordinario de méritos