Publicado o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente

‌ Orde (DOG)

‌ Portal da Competencia dixital docente

‌ Normativa

A orde establece os procedementos para obter a acreditación da competencia dixital docente, regula as diferentes convocatorias e as comisións de análise e avaliación e establece o contido do certificado da acreditación e a súa inscrición e rexistro.

A ORDE do 1 de xuño de 2023 regula o procedemento para a acreditación da competencia dixital docente (CDD) no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades na Comunidade Autónoma de Galicia. A orde aplica ao persoal docente non universitario dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da consellería que imparten ensinanzas non universitarias.

Para participar no procedemento de acreditación, o persoal docente debe ser funcionario docente ou estar a impartir ensinanzas reguladas pola LOE nun centro sostido con fondos públicos.

A acreditación da CDD pode ser obtida por certificación da formación, superación de proba específica, títulos oficiais habilitantes, avaliación do desempeño ou análise e validación de evidencias. Os procedementos de acreditación seguen os principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade. O marco de referencia da competencia dixital docente serve de guía para as áreas, competencias, etapas, niveis de progresión e indicadores de logro.

As acreditacións son emitidas pola Administración a través do Rexistro de Acreditación da CDD, que se integra no Rexistro da Formación Permanente do Profesorado da consellería. A convocatoria das acreditacións é realizada pola persoa titular da dirección xeral competente en formación do profesorado, e determina as persoas destinatarias, as modalidades de participación, os prazos, a documentación necesaria, entre outros aspectos.

A orde establece unha Comisión de Acreditación da CDD formada por varios membros, encargada de resolver o procedemento de acreditación. A Comisión tamén pode contar con equipos técnicos de análise e valoración. Os resultados definitivos da acreditación son comunicados ás persoas solicitantes.

A orde tamén establece a validez das acreditacións en todo o territorio nacional e recoñece as acreditacións doutras administracións educativas baseadas no acordo da Conferencia Sectorial de Educación. Ademais, prevé a validación das acreditacións doutros órganos da Xunta de Galicia relacionados coa competencia dixital cidadá.

En resumo, a orde establece o procedemento e os requisitos para a acreditación da competencia dixital docente de Galicia, promovendo a formación e recoñecemento do persoal docente non universitario.