Publicado en DOG o nomeamento como persoal funcionario de carreira do persoal fixo que superou o proceso de funcionarización convocado en maio de 2021 (PSEC)

‌ Orde do 25 de abril de 2023

CORRECCIÓN DE ERROS. Publícase de novo a listaxe de persoal nomeado funcionario de carreira, no anexo II.

‌ Corrección de erros. Anexo II: nova listaxe de persoal nomeado funcionario de carreira

A ORDE do 25 de abril de 2023 regula o procedemento para nomear como persoal funcionario de carreira ao persoal laboral fixo de determinadas categorías profesionais que superaron o proceso de funcionarización convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021.

O persoal laboral fixo incluído no anexo II debe asinar un acordo de extinción do contrato de traballo, con efectos administrativos do 30 de abril de 2023. Polo tanto, os efectos administrativos da toma de posesión como persoal funcionario de carreira serán do 1 de maio de 2023.