Permisos, Licenzas, Reducións, Excedencias DOCENTES ENSINO PÚBLICO

 REFERENCIA LEXISLATIVA

PERMISOS

 • ASUNTOS PARTICULARES (ANEXO V)
 • IMPREVISTOS (ANEXO V)
 • Deber inescusable de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas. Inclúe ausencias por ENFERMIDADE OU ACCIDENTE NON SUPERIORES A 3 DÍAS, coa xustificación documental pertinente, (ANEXO V).
 • Lactación por fillo/a menor de 12 meses (ANEXO IV).
 • Nacemento de fillos/as prematuros/as ou que deban permanecer hospitalizados/as a continuación do parto (ANEXO IV).
 • Matrimonio ou unión de feito (ANEXO IV).
 • Accidente ou enfermidades moi graves(ANEXO IV).
 • Parto (ANEXO IV).
 • Adopción ou acollemento (ANEXO IV)
 • Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo/a (ANEXO IV).
 • Violencia de xénero (ANEXO IV).
 • Falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica de familiar (ANEXO IV).
 • Traslado de domicilio (ANEXO V).
 • Exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público (ANEXO V).
 • Exames prenatais e preparación ao parto (ANEXO V).
 • Tratamentos de fecundación asistida(ANEXO V).

REDUCIÓNS DE XORNADA

 •  Coidado de familiar (ANEXO IV).
 •  Coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave (ANEXO IV).
 •  Violencia de xénero (ANEXO IV).
 •  Garda legal: fillos/as menores de 12 anos. No caso do cónxuxe, persoas maiores a cargo ou discapacitados/as ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade cando non se valen por sí mesmos e non realicen actividade retribuída (ANEXO IV).
 •  Interese particular (ANEXO IV).

LICENZAS

 •  Asuntos propios (ANEXO IV).
 •  Enfermidade propia (Incapacidade Temporal) (ANEXO IV).
 •  Risco durante o embarazo ou o período de lactación natural de menor de 12 meses (ANEXO IV).
 •  Licenza por estudos.
 •  Licenza para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria (ANEXO IV).
 •  Hospitalización prolongada (ANEXO IV).

EXCEDENCIAS

 •  Prestación de servizos no sector público.
 •  Por interese particular.
 •  Voluntaria por agrupación familiar.
 •  COIDADO DE FAMILIARES: Fillos/as menores de 3 anos. Familiares de 2º grao que non site poidan valerse por sí mesmos e non desempeñen actividade retribuída.
 •  Violencia de xénero.