Orde do día da Mesa Sectorial do 7 de marzo de 2023

Engádese o seguinte asunto no punto cuarto da orde do día:

Proxectos de orde pola que se desenvolve o Decreto 156/2022 do 15 de setembro, que establece a ordenación e o currículo de Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia.

A orde do día completa queda do seguinte xeito:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 15 de decembro de 2022.
  2. Proxecto de ADDENDA ao Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, adaptado a Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.
  3. Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2023.
  4. Proxectos de orde (catro) polas que se desenvolven os seguintes Decretos:
  5. Rogos e preguntas.