Mesa Sectorial (12 de marzo de 2024)

No día de hoxe celebrouse a Mesa Sectorial Docente Non Universitaria. Nos seguintes apartados podes consultar as intervencións de CCOO Ensino e as respostas da Administración:

CALENDARIO ESCOLAR 24/25

CCOO manifesta por enésima vez que a orde de calendario escolar que se nos presenta obvia por completo o debate sobre os tempos escolares. Ano tras ano, evítase un debate profundo sobre este tema. Este ano, a pesar de ter a oportunidade de discutir estas cuestións en marzo, recibimos unha vez máis unha proposta clásica que non respecta o equilibrio entre os trimestres. Instamos a abrir un debate para lograr un calendario máis racional, similar ao que xa se iniciou noutras comunidades.

Consellería: A distribución dos trimestres fana os centros educativos

Ademais, propoñemos axustar o calendario para cumprir cos 175 días establecidos pola LOMLOE, retrasando un día o inicio, ao 12 de setembro, ou adiantando un día a finalización, ao 19 de xuño, xa que a proposta da Consellería é de 176 días.

Consellería: Estudarase

Instamos a ampliar o prazo de entrega de programacións (só ata o 20 de setembro na proposta da Administración).

Consellería: Na práctica, existe flexibilidade no prazo de entrega

Demandamos tamén incrementar a oferta de formación sobre a aplicación PROENS, á que o profesorado aínda non está totalmente adaptado.

Consellería: Haberá máis cursos de formación de PROENS para que todo o profesorado que o queira facer teña acceso ao mesmo

Esiximos unha extensión do período de incorporación gradual do alumnado de cuarto de infantil. Entendemos que se está a incumprir a Orde do 30 de maio de 2023 que establece a ordenación e o currículo da educación infantil, que permite unha extensión a todo o mes de setembro. O período de adaptación faise en beneficio do alumnado e nunca debe supeditarse a cuestións de conciliación familiar nin a intereses corporativos.

Consellería: Non hai problema en ampliar uns días, pero non lles parece adecuado estendelo a todo o mes de setembro. Tendo en conta a situación actual, a maioría de nenos e nenas veñen de estar en escolas infantís

No relativo á Formación Profesional, insistimos en que as datas de inicio e finalización do curso deben adaptarse aos requisitos específicos de cada ciclo formativo, tal e como se recollía anteriormente no calendario escolar.

Consellería: Trasládano á Dirección Xeral de FP

Esiximos tamén unha modificación do seguimento das prácticas do alumnado de FP durante o mes de agosto, xa que é o mes de vacacións, cuestión agravada pola implantación do sistema dual en todos os ciclos formativos.

Consellería: Comentarase coa Dirección Xeral de FP

Demandamos tamén que o transporte non afecte á autonomía dos centros de establecer a xornada que decida a comunidade educativa.

Propoñemos incluír no Anexo I, de conmemoracións, unha data importante como é o Día da Clase Obreira Galega (10 de marzo) e tamén enumerar as datas internacionais significativas para o recoñecemento dos dereitos LGTBIQ+, evitando a súa invisibilización.

Consellería: O Anexo I inclúe datas estritamente orientativas

CONCURSO DE DIRECCIÓNS

En primeiro lugar, e sabendo que non se pode modificar na Orde nin no Decreto, queremos deixar constancia de que as Comisións Obreiras seguimos demandando que a elección da dirección dos centros debería recaer no Consello Escolar, máximo órgano no que está representado toda a comunidade educativa. Tamén consideramos que se debe modificar o sistema de nomeamento das direccións dos CIFP para que sexa democrática.

En segundo lugar, demandamos modificacións para ampliar o espectro de posibles candidatos/as, eliminando a esixencia da formación previa sobre a función directiva, xa que a LOMLOE establece, no artigo 135.6, que esta formación pode realizarse despois de superar o concurso de méritos.

No artigo 2.d) consideramos que deberían incluírse como posibles aspirantes:

  • aqueles/as docentes que están en comisión de servizos noutra comunidade autónoma e
  • os/as docentes que están no último ano dunha praza do estranxeiro e reingresarán nun centro da Comunidade Autónoma

No artigo 3.3 establécese que o horario para consultar os proxectos de dirección fíxao a Dirección do centro. Entendemos que deben establecerse garantías para que o proxecto sexa o máis accesible posible, polo que propoñemos estender o horario ao de apertura do centro.

Neste mesmo artigo, tamén consideramos que o anuncio do prazo e horario para ver os proxectos non debe estar só no taboleiro de anuncios da sala de profesorado, senón tamén nos taboleiros de anuncios do centro, pois é de interese para todos os membros da comunidade educativa.

No artigo 7.5, entendemos que a cualificación outorgada polos membros da comisión debe ser por escrito e secreta.

O artigo 11 establece o nomeamento extraordinario, por dous anos, no suposto de ausencia de persoas candidatas. Propoñemos engadir a posibilidade de elixir, ao cabo dun curso, a unha nova dirección, se é que nese momento existise algunha candidatura e a Dirección nomeada expresara a vontade de non continuar no seu posto.

Por último, é necesaria unha solución aos casos de baixas prolongadas dos directores/as ou membros do equipo directivo. Debe nomearse outra persoa con carácter accidental, con recoñecementos económicos e administrativos.

Tamén consideramos que hai que buscar solución ao dereito a permisos e licenzas e baixas de escasa duración dos e das responsables de centros en unitarias.

Con respecto ao baremo, esiximos incluír de forma específica o mestrado de Dirección. Demandamos valorar os cursos relacionados coa prevención de riscos laborais.

Tamén no baremo, na disposición complementaria única, reclamamos que a valoración do proxecto de dirección se recolla nunha verdadeira rúbrica de corrección e non de forma tan simple e xenérica como aparece no borrador.

Consellería: Establecerase unha rúbrica respetando a puntuación e que figure na orde, para que todas as persoas interesadas saiban como se vai avaliar o proceso.

PLAN DE IGUALDADE DA CONSELLERÍA

Celebramos que, tras solicitar esta negociación sistematicamente nos últimos anos, a Administración se decida por fin a abordar este tema tan importante, aínda que lamentamos a tardanza.

Esiximos á Administración que constitúa no menor prazo posible a comisión negociadora, con presenza das organizacións sindicais da Mesa Sectorial. Subliñamos a importancia do seguimento e da avaliación continua deste plan.

Consellería: Vaise establecer a comisión para fixar o punto de partida e as bases do plan de Igualdade.

ROGOS E PREGUNTAS

Solicitamos información sobre a data de publicación da resolución definitiva do concurso xeral de traslados e dos concursos específicos de adultos e de orientación. 

Consellería: No DOG vai ser imposible que estea publicado antes de Semana Santa. Publicarase, previsiblemente, despois. 

Prevese unha corrección de erros das vacantes.

Instamos á Administración a que nos confirme se ten previsto convocar este curso concurso de atención preferente, que o ano pasado non foi convocado.

Consellería: Confírmase que está previsto convocar concurso de atención preferente.

Demandamos información sobre se se está a dar resposta ás reivindicacións do persoal docente das Aulas Hospitalarias, que reclama: incremento de dotación e recursos humanos e materiais, recoñecemento como postos de especial dificultade, etc.

Consellería: Sen información.

Demandamos unha resposta sobre a situación dos boletíns de notas de Infantil, despois dos problemas no primeiro trimestre.

Consellería: Amtega non foi quen de facer as correccións para este trimestre.

Para a configuración do boletín permitirase que se adapten os criterios á situación concreta. Con respecto á avaliación, a valoración da área cárgase en todos os criterios, aínda que despois se poida adaptar. Para o vindeiro curso, publicaranse modelos de programacións e modelos de subcriterios para vincular con cada criterio.

Ante o retraso no cobro de novos sexenios e trienios polo persoal docente, acumulándose retrasos de ata seis meses no ingreso en nómina, esiximos que se dea unha solución á maior brevedade.

Consellería: Están solucionando este problema. Non poden dicir en qué mes será efectivo, pero están traballando niso.

Solicitamos a apertura de listas de Audición e Linguaxe, xa que na actualidade só quedan 65 persoas “libres” en listas.

Consellería:  Será tido en conta.

En canto ás cuestións pendentes da mesa sectorial anterior, sobre a convocatoria PIALE:

Consellería: A comisión establecerá os criterios obxectivos para os motivos de renuncia. Farase unha formación para a proposta didáctica. Para a próxima convocatoria darase máis peso ás persoas que nunca participaron.