DÚBIDAS PARTICIPACIÓN TRIBUNAIS OPOSICIÓNS GALICIA

¿É OBRIGATORIO PARTICIPAR NOS TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS? 

A participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio, de conformidade co disposto no artigo 8º.3 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. 

¿PODO SOLICITAR SER SUPLENTE DO TRIBUNAL? 

O presidente do tribunal pode conceder a suplencia se: 

  • Actuaches nun tribunal de oposicións dende o 2014 en adiante. 2014 incluido. 
  • Es director/a dun centro. 
  • Tes permiso sindical a tempo total 
  • Ter unha redución de xornada con anterioridade ao 1 de maio de 2018 e que continúe durante o período de oposición.

¿PODO ABSTERME?

 Son motivos de abstención os seguintes:

  1. Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.
  2. Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito  asimilable e o parentesco de  consanguinidad dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.
  3. Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.
  4. Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.
  5. Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar.
  6. Ter realizado tarefas de preparación de aspirantes aos procedementos selectivos para calquera corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación. 

¿PODEN RECUSARME?

1. Nos casos previstos da abstención, poderá promoverse recusación polos interesados en calquera momento da tramitación do procedemento.

2. A recusación exporase por escrito no que se expresará a causa ou causas en que se funda.

3. No día seguinte o recusado manifestará ao seu inmediato superior se se dá ou non nel a causa alegada. No primeiro caso, se o superior aprecia a concorrencia da causa de recusación, acordará a súa substitución acto seguido.

4. Se o recusado nega a causa de recusación, o superior resolverá no prazo de tres días, previos os informes e comprobacións que considere oportunos.

5. Contra as resolucións adoptadas nesta materia non caberá recurso, sen prexuízo da posibilidade de alegar a recusación ao interpoñer o recurso.