Convocatoria do concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos (AMPLIACIÓN DE PRAZO)

Prazo de presentación de solicitudes: AMPLIACIÓN DO PRAZO ATA O 8 DE MAIO
(Prazo orixinal) 15 dias habiles dende o día seguinte en publicación en DOG (polo tanto do 10 ao 28 de abril, ambos incluídos)

‌ ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

‌ Corrección de erros

‌ ORDE do 25 de abril de 2023 pola que se modifica a Orde do 24 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.