CCOO denuncia o intento de contratación irregular da secretaria do centro asociado da UNED da Coruña

A transformación dese posto de traballo deu lugar á modificación da Relación de Postos de Traballo do Centro sen contar coa preceptiva negociación coa representación dos traballadores e traballadoras e, no particular, supuxo a conversión daquel contrato a fixo indefinido. Esta forma de actuar é contrario ao articulado tanto na normativa laboral como administrativa, aplicando unha política de feitos consumados que enmascara un procedemento irregular desde o seu inicio e sen someterse á legalidade vixente.

O acordo para o cambio do contrato de traballo de designación directa (libre designación) a contrato laboral indefinido a tempo completo adoptouse con data 14 de xuño de 2017. A resolución aprobouse pola Xunta Reitora co voto afirmativo das persoas presentes coa excepción da representante do persoal de administración e servizos ( PAS), que votou en contra. A Xunta Reitora estaba composta por un presidente,  concelleiro de Culturas do Concello da Coruña, unha representante do Concello de Ferrol, outra da Deputación da Coruña, outra da Secretaría  Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, un delegado do reitor para os centros no exterior, o director do centro asociado  UNED-A Coruña, unha secretaria da Xunta Reitora e do centro asociado  UNED-A Coruña e un representante de estudantes e outra do  PAS. 

Tendo coñecemento destes feitos, con data 28 de setembro de 2017, CCOO e UXT instaron recurso de reposición ante o reitor da  UNED, Alejandro  Tiana Ferrer, que quedou sen resposta, polo que, en aplicación do silencio administrativo, foi desestimado. Finalmente, unha vez esgotada a vía administrativa, interpúxose denuncia conxunta de CCOO-UXT con data 2 de novembro de 2017 ante o Xulgado Contencioso-Administrativo da Coruña.
Sen chegar a celebrarse vista algunha no Xulgado Contencioso, o procedemento resolveuse con carácter previo, xa que, a resultas dunha reunión  UNED-CCOO, solicitouse desde a asesoría xurídica da  UNED consulta á Avogacía do Estado para o efecto de que determinase a legalidade daquela resolución que modificaba o tipo de contrato da secretaria. Naquel informe da Avogacía do Estado, maniféstase que se vulnera a normativa legal en todos os seus termos, declarando a ilegalidade da devandita contratación e a invalidez dos trámites realizados e recoñecendo punto por punto o requirido na denuncia dos sindicatos, deixando así ao descuberto o intento de contratación ilegal da secretaria e declarando a  anulabilidad do Acordo por  contravenir o Estatuto Básico do Empregado Público ( EBEP) e o Regulamento de Organización e Funcionamento do Centro Asociado ( ROFCA). Devandito informe expresaba, así mesmo, a consecuente derivación de responsabilidade e ofrecía unha proposta de acta “literal” para a revogación daquela resolución adoptada pola Xunta Reitora de data 14 de xuño de 2017.

CCOO dirixiuse en varias ocasións tanto ao reitor da  UNED como ao vicerreitor de Centros Asociados, solicitando unha reunión ou, no seu caso, o traslado das explicacións oportunas. Nunca recibimos resposta e entendemos e insistimos en que estas son necesarias, dado que a situación actual colocaba ao centro e á  UNED na ilegalidade.

Ademais da solicitude de información e reunión, tamén se pediu ao reitor a apertura dunha comisión de información por parte desa universidade co fin de coñecer a fondo a evolución destes feitos e a depuración de responsabilidades. 

A secretaria do centro asociado ten, desde o inicio da súa traxectoria laboral nesa institución pública universitaria, funcións  gerenciales delegadas e de xefatura de persoal. A este respecto, e seguindo o ronsel de atropelos ilegais no Centro Asociado da  UNED, CCOO tivo coñecemento de denuncias presentadas ante a vía xudicial laboral e ante a Inspección de Traballo. 

Ante este escenario, CCOO, co propósito de velar polo cumprimento da legalidade na universidade pública, insistirá no empeño de coñecer a fondo os feitos. A pesar do silencio e da negativa do reitor da  UNED a recibirnos, traballaremos para que os centros asociados dependentes da  UNED sexan o espazo universitario que o alumnado e a sociedade merécense.