Publicadas listas de persoas admitidas e excluídas ao proceso de estabilización da Lei 20/2021, por sistema de concurso-oposición, para agrupación profesional (escalas de persoal subalterno, persoal de limpeza e persoal de mantemento)

As persoas aspirantes poderán consultar o estado das solicitudes de inscrición presentadas e a situación como admitidas ou excluídas en fides.xunta.gal.

A lista completa de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.