Baremo definitivo de acceso aos corpos de Catedráticos

  • O persoal concursante poderá presentar recurso de alzada contra  as puntuacións definitivas no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao desta publicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • O citado recurso poderá presentarse por calquera dos medios a que alude a base 3.8. da orde de convocatoria