Toda a información da primeira reunión da comisión de seguimento do Acordo de medidas de mellora

O 9 de xaneiro de 2024 quedou constituída a comisión de seguimento do “Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docentes da comunidade autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación”.

Na primeira reunión, constitutiva desta comisión, tratáronse varios temas cruciais para a xestión e o desenvolvemento dos aspectos contidos no acordo que afectan aos centros e á Administración Educativa:

  • Para o próximo curso 2024/25, ofertaranse un máximo de 20 prazas por unidade en 4º de educación infantil.
  • Nas unidades de infantil e primaria cunha ratio actual de entre 20 e 25 alumnos/as, NON se ofertarán novas prazas no proceso de admisión de alumnado.
  • Nas aulas de infantil e primaria con menos de 20 alumnos/as, ofertaranse prazas ata alcanzar unha ratio máxima de 20.
  • Xa no proceso de admisión para o curso 2024/25, o alumnado con discapacidade recoñecida, algún grao de dependencia acreditado ou trastornos graves de conduta será contabilizado a todos os efectos como dobre ou triplo, segundo o grao recoñecido.
  • Nos casos en que non sexa posible cumprir coas novas ratios por falta de espazo, dotarase ao centro dun/ha especialista en educación primaria. Nos centros de educación infantil ou de infantil e primaria sen persoal de apoio de infantil, poderase dotar ao centro cun/ha docente con perfil de educación infantil.

Convocarase unha nova reunión da comisión de seguimento dentro dun mes para continuar avanzando na xestión da aplicación do Acordo.