Lei de Réxime Xurídico do Sector Público
01/10/2015

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público

Comentarios: