Prazo de presentación de solicitudes para a inclusión nas listas únicas para a cobertura, con carácter transitorio, de prazas reservadas a persoal funcionario

ANEXO I

Corpos e escalas de persoal funcionario

Grupo

Corpo/

Escala

Denominación
A1 205G Escala de sistemas e tecnoloxías da información
A1 2060 Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
A1 2062 Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canles e portos
A1 2064 Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría industrial
A2 2051 Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
A2 205H Escala de xestión de sistemas de informática
A2 2077 Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica agrícola
C1 2053 Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
C1 205I Escala técnica auxiliar de informática
C2 2059 Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
  2055 Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

 

ANEXO II

Listas de persoal laboral de categorías profesionais equivalentes ás dos corpos e escalas de persoal funcionario en que se pode presentar solicitude de inclusión en listas (anexo do Decreto 165/2019, modificado pola Orde do 10 de marzo de 2021)

Lista de persoal laboral

Lista de corpos e escalas de persoal funcionario equivalentes en que se pode presentar solicitude de inclusión en listas

Titulado/a superior (grupo I, categoría 004)

Titulado/a superior sociólogo/a (grupo I, categoría 014)

Titulado/a superior especialista. Titulado/a superior farmacéutico/a (grupo I, categoría 019)

Documentalista (grupo I, categoría 23)

Coordinador de actividades externas (grupo I, categoría 027)

Xefe/a departamento persoal e xestión económico-administrativa do IGAEM (grupo I, categoría 029)

Relacións públicas do IGAEM (grupo I, categoría 030)

Titulado superior de formación ocupacional (grupo I, categoría 031)

Corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A1, corpo/escala 2060)
Licenciado/a informático/a (antigo/a técnico/a de sistemas e analista titulado/a superior) (grupo I, categoría 018) Escala de sistemas e tecnoloxías da información (subgrupo A1, corpo/escala 205G)
Titulado/a superior (grupo I, categoría 004) Escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canles e portos (subgrupo A1, corpo/escala 2062) ou especialidade de enxeñaría industrial (subgrupo A1, corpo/escala 2064) para persoas que posúan a titulación establecida na disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 29 de abril (disposición adicional segunda da Orde do 20 de xullo de 2021)

Director/a-administrador/a. Director/a de centro social. Director/a casa da xuventude. Subdirector/a residencia xuvenil. Preceptor/a residencia. Director/a centro. Xefe/a do servizo administrativo do IGAEM. Secretario/a de residencia. Director/a de cociña de irmandade. Director/a de clínica deportiva (grupo II, categoría 001)

Titulados/as grao medio (grupo II, categoría 007)

Monitor/a ocupacional (grupo II, categoría 021)

Titulado/a medio/a formación ocupacional (grupo II, categoría 037)

Corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2, corpo/escala 2051)
Técnico/a superior diplomado/a en informática (antigo analista de aplicacións (titulado medio) e antigo analista programador/a (titulado/a medio) (grupo II, categoría 027) Escala de xestión de sistemas de informática (subgrupo A2, corpo/escala 205H)
Titulados/as grao medio (grupo II, categoría 007) Escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola (subgrupo A2, corpo/escala 2077) para persoas que posúan a titulación establecida na disposición adicional novena da Lei 2/2015, do 29 de abril (disposición adicional segunda da Orde do 20 de xullo de 2021)

Encargado/a administrativo/a. Xefe/a de negociado. Xefe/a administración. Xefe/a 2ª administración. Administrador/a. Secretario/a-administrador/a residencia xuvenil. Administrador/a de produción de centros. Secretario/a de dirección do IGAEM. Axudante/a de dirección e difusión da música. Axudante/a de dirección e difusión do CDG (grupo III, categoría 002)

Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro. roupeiro, ferro de pasar (grupo III, categoría 004)

Intendente. Encargado/a de establecemento. Encargado/a de almacén (grupo III, categoría 005)

Encargado/a supervisor/a de telefónica (grupo III, categoría 033)

Axudante/a de produción (grupo III, categoría 040)

Subgobernante/a (grupo III, categoría 078)

Corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo C1, corpo/escala 2053)

Programador/a (grupo III, categoría 030)

Técnico/a especialista en informática (antigo/a operador/a de ordenadores) (grupo III, categoría 091)

Escala técnica auxiliar de informática (subgrupo C1, corpo/escala 205I)

Auxiliar gravación. Oficial/a 2ª linotipista. Auxiliar administrativo/a. Oficial 2ª administrativo/a. Técnico/a auxiliar en informática. Operador/a máquina elemental Auxiliar (grupo IV, categoría 001)

Almaceneiro/a. Despenseiro/a (grupo IV, categoría 017)

Oficial 2ª en reprografía (grupo IV, categoría 022)

Auxiliar produción-dirección (grupo IV, categoría 028)

Auxiliar formación ocupacional (grupo IV, categoría 030)

Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo C2, corpo/escala 2059)

Axudante/a traballos ou oficios. Axudante/a albanel. Peón/oa especializado/a. Fontaneiro/a. Axudante/a. Hortelá/n. Axudante/a traballos. Encargado/a xardín (grupo V, categoría 002)

Ordenanza. Celador/a. Vixilante oficinas. Vixilante nocturno/a. Vixilante. Subalterno/a. Porteiro/a. Recepcionista. Telefonista. Sereno/a. Garda. Garda xuramentado (grupo V, categoría 003-01)

Vixilante arquivos, bibliotecas e museos (grupo V, categoría 010E)

Peón/oa. Laborante. Varredor/a. Mozo/a servizos. Mozo/a laboratorio. Mozo/a. Pastor/a. Xardineiro/a. Mozo/a transportes. Peón/oa xardineiro/a/ EFU. Mozo/a mantemento. Mozo/a subalterno (grupo V, categoría 012)

Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (corpo/escala 2055)