Centros (ESO e Bacharelato)

ORDEN de 22 de octubre de 2021 por la que se añade un anexo V a la Orden de 18 de octubre de 2010 por la que se establecen los centros y puestos calificados de especial dificultad en la Comunidad Autónoma de Galicia.
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento.
DECRETO 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.