cadro-resumo-periodos-transitorios-xubilacions-rexime-xeral-seguridade-social-RXSS