Normativa xeral (PSEC)

Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia
Texto refundido: Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público
Lei 2/2015, de 29 de abril do Emprego Públido de Galicia
Comentario:
O réxime disciplinario dos traballadores/as públicos está recollido no Título IX da Lei 2/2015.
Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia
Comentario:
Derrogado