Réxime disciplinario (Profesorado)

Lei 2/2015, de 29 de abril do Emprego Públido de Galicia
Comentario:
O réxime disciplinario dos traballadores/as públicos está recollido no Título IX da Lei 2/2015.
Decreto 157/2004, do 7 de xullo, polo que se modifica o regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia aprobado polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo.
Comentario:
En vixencia o que non contradiga o recollido na Lei 2/2015, de Emprego Público de Galicia.
Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Comentario:
En vixencia o que non contradiga o recollido na Lei 2/2015, de Emprego Público de Galicia.