Retribucións (Profesorado)

ORDE do 19 de xaneiro de 2024 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024
Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
Comentario:
Acordo sindical que establece un máximo de 23 horas lectivas en infantil e primaria e que recolle un incremento en sexenios e complemento de acción titorial, así como outros complementos singulares.
ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.
Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”.
Comentario:
Acordo que recolle un incremento de ata o 9,8 % ao mes a empregados/as públicos/as entre 2022 e 2024.
Acordo acadado o 18 de xullo de 2018 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO. e FeSP-UGT sobre as retribucións do persoal docente.
Comentario:
Acordo que recollía un incremento de 90 euros ao mes a profesorado galego entre 2019 e 2021.
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.
Comentario:
Acordo que recollía unha suba entre 2018 e 2020 entre 6,12 % e 7,97 % posibilitando tamén incorporar fondos adicionais que se concretaron no Acordo de Homologación Salarial do 2018.Acordo que posibilitou o cobro do 100 % do salario tras baixa médica.
Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes.
Clasificación actual a efectos retributivos dos centros docentes dende o 1 de setembro de 2008.