Permisos, licenzas, excedencias e reducións de xornada (Profesorado)

Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea
Comentario:
Aprobación de novos permisos e dereitos de conciliación.
Instrucións publicadas pola Dirección Xeral de Centros do 16 de abril de 2019 sobre o gozo de permisos tras a publicación do RD-Lei 6/2019.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Comentario:
Real Decreto Lei polo que se incrementa o permiso de paternidade a 16 semanas e se permite gozar dos permisos de maternidade e paternidade de forma interrumpida, entre outras medidas.
LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
Comentario:
Lei de medidas pola que se incrementa o permiso de maternidade a 22 semanas.
Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares.
ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Lei 2/2015, de 29 de abril do Emprego Públido de Galicia
Comentario:
O réxime disciplinario dos traballadores/as públicos está recollido no Título IX da Lei 2/2015.