Maternidade e lactación (Profesorado)

Instrucións publicadas pola Dirección Xeral de Centros do 16 de abril de 2019 sobre o gozo de permisos tras a publicación do RD-Lei 6/2019.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Comentario:
Real Decreto Lei polo que se incrementa o permiso de paternidade a 16 semanas e se permite gozar dos permisos de maternidade e paternidade de forma interrumpida, entre outras medidas.
LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
Comentario:
Lei de medidas pola que se incrementa o permiso de maternidade a 22 semanas.
Sentencia Tribunal Supremo núm. 1462/2018.
Comentario:
Sentenza do Tribunal Supremo que establece a exención de IRPF en permiso maternidade e paternidade.
ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Lei 2/2015, de 29 de abril do Emprego Públido de Galicia
Comentario:
O réxime disciplinario dos traballadores/as públicos está recollido no Título IX da Lei 2/2015.
Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.