Indemnizacións por razón do servizo (Profesorado)

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de novembro de 2023, polo que se actualizan os importes das axudas de custo por razón do servizo en territorio nacional para gastos por aloxamento e manutención e da indemnización por uso de vehículo particular para o persoal empregado público da Xunta de Galicia.
Comentario:
Resolución polo que se incrementan as cuantías de indemnización por razón do servizo a 0,26 euros/km froito do Acordo Marco para unha Administración do S. XXI asinado por CCOO e UGT co goberno do Estado.
RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de xuño de 2008, polo que se actualizan os importes previstos no anexo IV do Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razón de servizos ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.
Comentario:
Resolución que establece as cuantías a percibir por participación en tribunais de acceso á función pública.
Real Decreto 1616/2007, de 7 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo
Comentario:
Modificación para persoal no estranxeiro.
Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo
Comentario:
Consultar para saídas ao estranxeiro.
DECRETO 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servicio ó persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.