Horarios (Profesorado)

Acordo sobre medidas que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal funcionario e laboral docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que imparte as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
Comentario:
Acordo sindical que establece un máximo de 23 horas lectivas en infantil e primaria e que recolle un incremento en sexenios e complemento de acción titorial, así como outros complementos singulares.
Lei 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e do ensino no ámbito da educación non universitaria.
Comentario:
Recomendación estatal de reducir a 23 horas o horario en infantil e primaria e a 18 horas en ensinanzas de secundaria.
ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Acordo Sindical de 08 de xuño de 2007 de cadros de persoal e horario lectivo nos centros de Educación Infantil e Primaria.