Ensinanzas Superiores de Música (Réxime Especial)

Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior
Real decreto 21/2015, do 23 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Real decreto 96/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifican os reais decretos 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior (MECES), e 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior.
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.