Ensinanzas deportivas (Réxime Especial)

ORDE do 30 de maio de 2008 pola que se regula a avaliación das ensinanzas conducentes á obtención dos títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 17 de abril de 2008 pola que se establecen os requisitos mínimos dos espazos e instalacións con que deben contar os centros para impartir ensinanzas de réxime especial de técnicos deportivos nas especialidades de atletismo, balonmán e baloncesto na Comunidade Autónoma de Galicia.
REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.