Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño (Réxime Especial)

ORDE do 29 de agosto de 2023 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia
DECRETO 41/2023, de 20 de abril, polo que se modifica o Decreto 172/2015, de 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudios das enseñanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
DECRETO 172/2015, de 29 de outubre, polo que se establece o plan de estudios das enseñanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDEN de 8 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 61/2011, de 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia.
DECRETO 61/2011, de 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia.
Real decreto 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
ORDE do 1 de decembro de 2008 pola que se regula a organización, a avaliación e a acreditación académica das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 6 de marzo de 2008 pola que se regula o acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño.