Lexislación Educación Infantil e Primaria – Pendente de revisión

Real Decreto 1594/2011, de 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación
ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, polo que se modifica o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei, aprobado polo Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro
Comentario:
Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto de Ingreso e Acceso e que regula os procedementos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/21
ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.
Acordo Sindical de 08 de xuño de 2007 de cadros de persoal e horario lectivo nos centros de Educación Infantil e Primaria.
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
ORDEN de 22 de octubre de 2021 por la que se añade un anexo V a la Orden de 18 de octubre de 2010 por la que se establecen los centros y puestos calificados de especial dificultad en la Comunidad Autónoma de Galicia.
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.