Compatibilidade (Profesorado)

Decreto 181/2006, do 19 de outubro, polo que se declara de interese público a compatibilidade da impartición de ensinanzas de música e artes escénicas, artes plásticas e deseño coa actividade realizada noutro posto do sector público cultural.
Decreto 39/1994, do 17 de febreiro, polo que se declara de interese público a actividade realizada nas escolas de música e nos conservatorios de música dependentes dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 01/03/1994).
Orde do 2 de outubro de 1989, pola que se regula a aplicación do Decreto 165/1989, do 27 de xullo, ó persoal docente non universitario destinado en centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que perciba complemento específico (DOG 24/10/1989).
Decreto 165/1989, do 27 de xullo, polo que se regula a aplicación da Lei de incompatibilidades ó persoal desta comunidade autónoma que perciba complemento específico (DOG 30/08/1989).
Decreto 165/1988, do 16 de xuño, polo que se declara de interese público, para os efectos do previsto no artigo 3 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, a impartición de cursos de formación en lingua galega para os funcionarios da Comunidade Autónoma galega (DOG 29/06/1988).
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.