Publicada a orde que establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes

 ORDE do 23 de agosto de 2023 pola que se establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes de Galicia.

Publicado o 01 de setembro de 2023

Esta orde establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes galegos. Aplica a centros que impartan ensinanzas reguladas pola Lei orgánica 2/2006, excluíndo aqueles do primeiro ciclo de educación infantil.

A persoa coordinadora será elixida pola dirección do centro entre o profesorado, considerando a súa formación, experiencia e dispoñibilidade, para un período de dous anos. As súas funcións inclúen a promoción de convivencia pacífica, resolución de conflitos, prevención de violencia e protección da infancia, entre outras. Deberá actuar en coordinación co equipo directivo, departamento de orientación e asociacións de nais e pais. Ademais, deberá desenvolver un plan de traballo anual, enmarcado no plan de convivencia do centro.

Nos centros públicos, poderán asignarse ata dúas sesións lectivas para esta función.

Esta orde será aplicable dende o curso 2023/24 e entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no DOG (31 de agosto de 2023).