PERMUTAS DEFINITIVAS

Publicado o 01 de abril de 2018

 

Que di o Artigo 99 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia?

 

Artigo 99. Permuta de postos de traballo

1. Pódense autorizar permutas de postos de traballo entre persoal funcionario de carrei- ra da mesma Administración pública ou de entidades públicas instrumentais dependentes desta, sempre que concorran as seguintes circunstancias:

a) Que os postos de traballo teñan o mesmo complemento retributivo, poidan ser ocupa- dos por persoal funcionario do mesmo subgrupo ou grupo de clasi cación profesional, no suposto de que este non teña subgrupo, corpo ou escala, e a súa forma de provisión sexa o concurso ordinario.

b) Que as persoas que pretendan a permuta teñan prestado un mínimo de cinco anos de servizos efectivos como persoal funcionario de carreira.

c) Que a ningunha das persoas que pretendan a permuta lle falte menos de cinco anos para cumprir a idade de xubilación forzosa.

2. As permutas de postos de traballo previstas neste artigo autorizaranse polo proce- demento que se estableza regulamentariamente, logo do informe dos correspondentes órganos competentes en materia de persoal.

3. O persoal funcionario de carreira ao cal lle fose autorizada unha permuta de postos de traballo quedará sometido ao seguinte réxime:

a) Deberá permanecer no posto obtido por permuta un mínimo de dous anos para poder participar nos concursos de provisión de postos de traballo.

b) No prazo de cinco anos a partir da concesión dunha permuta non se autorizará outra a ningunha das persoas interesadas. 

 

Que di a Disposición Adicional 6ª do Real Decreto 1364/2010 de concurso de traslados? 

Disposición adicional sexta. Permutas.

1. Poderán autorizarse excepcionalmente permutas entre persoal funcionario en activo dos corpos docentes cando concorran as seguintes condicións:

  • a) Que desempeñen con carácter definitivo os destinos que se permutan.
  • b) Que acrediten, polo menos, dous anos de servizos efectivos con carácter definitivo nas prazas obxecto da permuta.
  • c) Que ambos os destinos sexan de igual natureza e correspondan a idéntica forma de provisión.
  • d) Que quen pretenda a permuta conten respectivamente cun número de anos de servizo que non difira entre si en máis de cinco.
  • e) Que se emita informe previo favorable pola unidade administrativa da que dependa cada unha das prazas.

2. Cando a permuta preténdase entre prazas dependentes de Administracións educativas diferentes será necesario que ambas o autoricen simultaneamente.

3. No prazo de dez anos, a partir da concesión dunha permuta, non poderá autorizarse outra a calquera das persoas permutantes.

4. Non poderá autorizarse permuta entre persoal funcionario cando a algún deles fáltenlle menos de dez anos para cumprir a idade de xubilación legalmente establecida.

5. Deixaranse sen efecto as permutas se nos dous anos seguintes á data en que teñan lugar prodúcese unha excedencia ou xubilación voluntaria dalgunha das persoas permutantes.

6. A quen se autorizou a permuta non poderá participar nos concursos de provisión de postos ata que non acredite, polo menos, dous anos de servizos efectivos, a partir da data da toma de posesión, na praza a que se incorporou como consecuencia da concesión da permuta.