IX Convenio Colectivo Ensino e Formación Non Regrado

O texto foi subscrito polas organizacións empresariais CECAP, CECE, ACADE- FECEI e ANCED en representación das empresas do sector, e polo sindicato FECCOO en representación dos traballadores. O convenio ,que estará vixente ata o 31 de decembro de 2022, afecta todas as empresas privadas que se dediquen a impartir ensino e formación non regrada, xa sexa presencial, a distancia, semipresencial … Ler máis

VII CONVENIO ENSINO NON REGRADO

Resolución de 12 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o VII Convenio colectivo de ensino e formación non regrada.   https://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7679.pdf