CCOO Ensino Galicia
0

Áreas - Xubilacións


Cadro-resumo das modalidades de xubilación do funcionariado docente 2016

 

Haberes reguladores 2016 e porcentaxes de aplicación por anos de servizo

 

Evolución histórica das porcentaxes de aplicación ás pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado

 

Taboa coas modificacións normativas para o Réxime de Clases Pasivas do Estado de 2014

 

Recoñecemento cotizacións por parto e beneficio por coidado de fillos/as

 

Efectos do Real Decreto-Ley 5/2013 (BOE 16/03/2013) nas pensións de xubilación de Clases Pasivas en compatibilidade

 

Nota informativa Clases Pasivas. Integración novos funcionarios no Réxime da Seguridade Social desde xaneiro de 2011.

 

Cómputo recíproco entre grupos do Réximen Xeral da Seguridade Social e o Réxime de Clases Pasivas do Estado