Permisos, Licenzas, Reducións, Excedencias DOCENTES ENSINO PÚBLICO

 REFERENCIA LEXISLATIVA

PERMISOS

 • Lactación por fillo/a menor de 12 meses
 • Nacemento de fillos/as prematuros/as ou que deban permanecer hospitalizados/as a continuación do parto
 • Matrimonio ou unión de feito 
 • Aaccidente ou enfermidades moi graves 
 • Parto 
 • Adopción ou acollemento
 • Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo/a
 • Violencia de xénero
 • Falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/dunha familiar. 
 • Traslado de domicilio. 
 • Exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público
 • Exames prenatais e preparación ao parto 
 • Tratamentos de fecundación asistida
 • Deber inescusable de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas   
 • Asuntos persoais
 • Imprevistos

 

REDUCIÓNS DE XORNADA

 •  Coidado dun/dunha familiar 
 •  Coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave
 •  Violencia de xénero
 •  Garda legal: fillos/as menores de 12 anos. No caso do cónxuxe, persoas maiores a cargo ou discapacitados/as ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade cando non se valen por sí mesmos e non realicen actividade retribuída. 
 •  Interese particular

 

EXCEDENCIAS

 •  Prestación de servizos no sector público
 •  Por interese particular
 •  Voluntaria por agrupación familiar
 •  COIDADO DE FAMILIARES: Fillos/as menores de 3 anos. Familiares de 2º grao que non poidan valerse por sí mesmos e non desempeñen actividade retribuída
 •  Violencia de xénero

 

LICENZAS

 •  Asuntos propios 
 •  Enfermidade propia (Incapacidade Temporal)
 •  Risco durante o embarazo ou o período de lactación natural de menor de 12 meses
 •  Licenza por estudos 
 •  Licenza para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria 
 •  Hospitalización prolongada

 

Comparte o que pensas