Resumo comisións de servizo por conciliación, orde 28 de xuño de 2006

 1. SOLICITANTES Funcionarios de carreira ➔ En activo ou en excedencia por coidado de fillos na CCAA GALICIA.
 2. REQUISITOS:

 

SITUACIÓNS REQUISITO DOCUMENTACIÓN
EMBARAZO TERMO FINAL ANTES DE MARZO DO ANO SEGUINTE Informe facultativo medicina xeral ou xinecólog@
1 FILLO* menor de 4 anos Libro de familia ou partida de nacemento
2 FILLOS* menor de 6 anos Libro de familia ou partida de nacemento
3 FILLOS* menor de 12 anos Libro de familia ou partida de nacemento
ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO Idade compútase dende a resolución xudicial ou administrativa Resolución xudicial ou administrativa e libro de familia

* Compútase a idade que teñan os fill@s a 31 de Agosto de 2016

 

 

 • SOLICITANTES CON DESTINO DEFINIVO DISTANCIA: DESTINO DEFINITIVO A CENTROS OU LOCALIDADE que se solicitan en primeiro lugar > 60Km
 • TER SOLICITADOS OS DESTINOS DA COMISIÓN NO CXT (Salvo excepcións)
 • SE O CONXUXE É DOCENTE ➔ SÓ UN PODE PEDIR A COMISIÓN DE SERVIZOS
 1. SOLICITUDES:

DOCENTES PARTICIPANTES NO CXT: DO 10 MAIO AO 24 DE MAIO

DOCENTES NON PARTICIPANTES NO CXT: DO 16 MAIO AO 31 DE MAIO

 1. DURACIÓN 1 CURSO (PRORROGA ANUAL ➔ HAI QUE SOLICITALA)
 1. DOCUMENTACIÓN:
 1. SOLICITUDE (ANEXO I)
 2. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
 1. ADXUDICACIÓN DE DESTINO:

Se se concede a comisión o funcionario participará no CADP do curso correspondente coa seguinte orde de adxudicación de destinos:

a) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario.

b) Comisión de servizos por razóns de saúde.

c) Comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral

 1. PRIORIDADES ADXUDICACIÓN ENTRE COMISIÓNS DE CONCILIACIÓN:
 1. En orde decrecente de número de fillos (primeiro, os de 3 fillos/as, logo os de 2 fillos/as e por último os de 1fillo/a)
 2. Con igual número de fillos/as:
  1. Antigüidade no Corpo.   2. Antigüidade no Centro. 3. Maior puntuación no proceso selectivo. 

Comparte o que pensas