Resumo comisións de servizo saúde, orde 30 abril 2007

 

   1.    MOTIVOS 

    a)  FUNCIONARI@. MINGUA FACULTADES FISICAS, PSIQUICAS OU SENSORIAIS. QUE NON SEXA DECLARADA COMO IP.

    b) CÓNXUXE, PARELLA DE FEITO OU FAMILIAR 1º GRAO CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE (PAIS E FILLOS).     DISCAPACIDADE RECOÑECIDA ≥ 65%. CONVIVE E DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DO FUNCIONARI@. EXCEPCIONALMENTE PODERÁN SER FAMILIARES DE 2º GRAO DE CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE SE NON EXISTE FAMILIAR DE 1º GRAO

    2.    CONCESIÓN: SUPEDITADA A EXISTENCIA DE PRAZA NA LOCALIDADE

    3.    DURACIÓN: 1 CURSO (PRORROGA ANUAL) . ATA 3 ANOS (CON CARÁCTER XERAL) POLO MESMO FEITO. A
PARTIRES DO TERCEIRO ANO SEGUNDO A COMISIÓN AVALIADORA

    4.    SOLICITANTES. FUNCIONARIOS DE CARREIRA, EN PRÁCTICAS (DE CALQUERA C.A.) E INTERINOS

    5.    REQUISITOS:

    a) Localidades distancia a centro > 50Km (Carácter xeral) se ten destino definitivo. (A distancia pode ser inferior. Decide a         comisión avaliadora)
    b) Participar no CXT e ter solicitadas todas as localidades nun radio de 20Km da primeira petición.

 

     6. DOCUMENTACIÓN: 

        a)  INFORME MÉDICO ACTUAL ACREDITATIVO DA ENFERMIDADE.

        b)  PROBAS DIAGNÓSTICAS (RADIOGRAFIAS, ANALISES, ETC) RELACIONADAS

        c)  CERTIFICADO OU COPIA DA SOLICITUDE DE PETICIÓN DE DISCAPACIDADE

        d)  INFORME TRABALLADOR SOCIAL. PERSOAS DA UNIDADE FAMILIAR E GRAO DE DEPENDENCIA. (SÓ SE O AFECTADO E UN FAMILIAR)


e) COPIA COMPULSADA LIBRO DE FAMILIA E CERTIFICADO DE CONVIVENCIA EXPEDIDO POLO CONCELLO (SÓ SE O AFECTADO E UN FAMILIAR)


f) A QUE O FUNCIONARIO CONSIDERE OPORTUNA PRESENTAR. 

 

      7. ADXUDICACIÓN DE DESTINO:


    Se se concede a comisión o funcionario participará no CADP do curso correspondente coa seguinte orde de adxudicación de     destinos:
    a) O persoal docente suprimido e o desprazado por falta de horario.
    b) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde, pola situación persoal do propio         docente.
    c) O persoal docente que teña concedida unha comisión de servizos por razóns de saúde, pola situación persoal dun familiar


     8. PRIORIDADES ADXUDICACIÓN ENTRE COMISIÓNS DE SAÚDE:


Dentro de cada grupo (propio docente ou un familiar) establécese a seguinte orde: 

    1) Antigüidade no Corpo. 2) Antigüidade no Centro. 3) Maior puntuación no proceso selectivo. 

 

Comparte o que pensas