Mesa sectorial 9 e 16 de maio de 2017

Puntos tratados nos días 9 e 16 de maio:

 

 

ORDE DO DÍA:

 

1 Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización alumnado de atención preferente. (VER BORRADOR EN PDF)

2 Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (VER BORRADOR EN PDF)

3 Orde de conciliación da vida familiar e laboral. (VER BORRADOR EN PDF)

4 Recoñecemento como servizos prestados dos días correspondentes ás vacacións aboadas non gozadas. (VER BORRADOR EN PDF)

5 Orde pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. (VER BORRADOR EN PDF)

6 Modificación Acordo de interinos do 20 xuño 1995. (VER BORRADOR EN PDF)

7 Rogos e preguntas.

Comparte o que pensas