CCOO esixe o cumprimento da disposición adicional vixésimo novena de LOE no ensino concertado

O pasado mes de novembro CCOO volvía solicitar ao Ministerio de Educación a convocatoria con carácter de urxencia da Mesa Estatal de ensino concertado como espazo de dialogo e de procura de solucións ás numerosas problemáticas que se dan no sector.

Finalmente hoxe constituíuse e desde a  FECCOO puidemos trasladar as nosas peticións á Administración co obxectivo de que ese espazo convértase nun marco estable de debate e de toma de decisións. 

Desde CCOO consideramos imprescindible que se cumpra a 29ª disposición adicional de LOE que textualmente di: 

“no seo da Conferencia Sectorial constituirase unha comisión, na que participarán as organizacións empresariais e sindicais máis representativas no ámbito do ensino privado concertado, para o estudo da contía dos módulos de concerto que valore o custo total da impartición dos ensinos en condicións de gratuidade”.

CCOO, como primeira forza sindical do Estado e como organización representativa do sector, esixe a súa participación activa no debate sobre o financiamento dos centros concertados.

O sistema de concertos educativos debería garantir a gratuidade real do ensino concertado, que permitise poñer fin ás malas praxes dalgunhas titularidades que perpetúan o cobro de cotas ás familias, xerando desta maneira unha elección encuberta do alumnado e, por tanto, unha segregación elitista en función da capacidade económica daquelas. A esixencia no control duns centros que están sostidos con fondos públicos debería de ser moito máis exhaustiva.

Desde CCOO esiximos que se cumpra LOE en cuestións como a homologación retributiva (artigo 117.4). A creación dalgúns complementos salariais ( sexenios) no ensino público non se trasladou aos e as docentes do ensino concertado, pero si tivo repercusión sobre o profesorado de Relixión, persoal laboral do mesmo xeito que o de concertada.

Así mesmo trasladamos unha batería de propostas que repercuten nas condicións laborais dos traballadores e traballadoras do sector, e, por tanto, na mellora da calidade do ensino. Entre elas:

  • Extensión do pago delegado ao persoal de servizos e administración, e ao persoal complementario.
  • Revisión das plantillas do profesorado.
  • Nova normativa básica sobre concertos educativos (a actual cumprirá en breve os 33 anos), adaptada ás novas realidades.
  • Diminución de ratios.
  • Prórroga das condicións actuais sobre xubilación parcial. 
  • Redución da xornada lectiva. 
  • Eliminar a lei franquista 2/174 que obriga aos e as docentes á  colegiación profesional.

É imprescindible garantir o carácter estable da devandita Mesa. Desde CCOO velaremos por que así sexa.

Comparte o que pensas