SINATURA DO III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE REFORMA XUVENIL E PROTECCIÓN DE MENORES

Hoxe 17 de xullo de 2018 asinamos coa bancada patronal para os anos 2017/2021 o III Convenio Colectivo Estatal de Reforma Xuvenil e Protección de Menores. A firma deste convenio supón, non só un avance máis que significativo en material salarial, senón que tamén demos un paso adiante importantísimo para que aos traballadores do sector recoñézasenos a nosa profesionalidade, tanto aos que xa estamos a traballar nel como aos que están por chegar, e comecemos a deseñar un ámbito de actuación nos nosos centros de traballo máis técnico, profesionalizado e acorde aos nosos postos de traballo. A tal fin constituirase unha comisión técnica que no prazo de seis meses propoñerá unha nova redacción das nosas funcións. Tamén é significativo, a atribución á Comisión Paritaria de velar e intervir nas licitacións públicas para garantir a aplicación en toda a súa extensión do presente convenio a todos os traballadores do sector.

Informámosvos a continuación das cuestións máis relevantes.

Xornada máxima e distribución horaria

Para os anos de vixencia do presente convenio establécese un cómputo anual máximo de tempo de traballo efectivo de 1.750 horas. 1 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 2021 A distribución deste cómputo anual será equivalente a unha distribución semanal a 38’5 horas de media.

 • Ámbito Temporal da Proposta: anos 2017 a 2021. Esta proposta entrará en vigor desde a firma do convenio
 • Incremento sobre Salario Base: 0,5% para cada un dos anos 2018 a 2021, ambos inclusive.

Establécese un complemento específico de incremento lineal para protección e reforma coas seguintes contías:

 • Para reforma establécese un incremento do actual complemento específico coas seguintes contías sobre o de 2016 de 10€ en 2018, 25€ en 2019, 45€ para 2020 e de 90€ para 2021
 • E para protección créase un complemento lineal para todas as categorías coa seguinte contía 25,00 €- 2018, 50,00 €- 2019, 75,00 €- 2020 e 110,00 €-2021
 • Estes complementos que se abonarán en 14 pagas anuais están suxeitos ao incremento dos contratos públicos de xestión destes recursos. Garantindo a retribución dos mesmos con data de 1 de xullo de 2021.
 • Estes incrementos supoñen que os postos de traballo con salarios máis baixos van ver incrementadas as súas retribucións cunha porcentaxe maior que outros postos de traballo con salarios máis altos.
 • Garántese que no ano 2020 ningún traballador do convenio estará por baixo dos 14.000€ brutos de salario anual (salario basee máis complemento específico correspondente)
 • Establécese unha nova licenza de 15 horas anuais, para asistencia a médico, titorías ou acompañamento de familiares de 1ou grao.
 • Todas as Licenzas empezasen a computar a partir do primeiro día laborable do traballador, se o feito causante coincide cun día de descanso ou festivo do traballador.
 • Auméntase ao 100% as  IT que leven hospitalización, durante o período de hospitalización e desde o 1ou día
 • Establécense novos mecanismos de control para o descolgue do convenio a través da comisión paritaria e dótase á mesma dunha nova función de control dos pregos de licitación das administracións públicas, co obxectivo de defender a aplicación efectiva do convenio colectivo.
 • Establécese a categoría de Educador Social, en substitución da categoría de educador, cun acordo de mantemento dos postos de traballo para os que veñan desempeñando a categoría de Educador, coas mesmas funcións e retribucións que marca o convenio para o devandito posto de traballo.
 • Establécese unha nova licenza non retribuída por asuntos propios cunha duración mínima dun mes e máxima de tres meses e que se poderá solicitar cada tres anos.
 • Establécese reserva de posto de traballo para as excedencias por familiar a cargo, enfermidades graves e fillos menores de tres anos.
 • A paternidade establécese en 5 semanas de descanso obrigatorio para o pai.
 • Prohíbese expresamente a utilización do vehículo propio para o traslado de menores e para o uso habitual para o desempeño do traballo, así como o uso do teléfono móbil para cuestións laborais.
 • Articúlase a Garda localizada e a compensación da mesma.
 • Establécese a devolución dos festivos traballados e que os mesmos se compensen con días laborables.
 • En caso de imposición de sanción grave es preceptivo la incoación de un expediente sancionador y el traslado a la RLT. 

 

Comparte o que pensas