CCOO Ensino Galicia
0

Ensino non concertado


X Convenio de Ensinanza non Concertada (BOE)

CCOO iniciará as accións legais necesarias para intentar contrarrestar os efectos perniciosos do convenio publicado no BOE

 


IX CONVENIO ENSINO PRIVADO NON CONCERTADO

Resolución de 9 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o IX Convenio colectivo nacional de centros de ensinoprivado de réxime xeral ou ensino regrado sen ningún nivel concertado ou subvencionado.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9193.pdf